August 27, 2021

Yantradhiraj Shri Yantra Mahapuja at Somnath Temple.