August 27, 2021

Guru Purnima Mahotasav at Bhavnagar